2020 Sofia Lilly Jönsson:

Sofia Lilly Jönsson har genom en omfattande produktion av essäer och artiklar, genom grundandet av nättidskriften Evangelium, genom sin blogg och senast med boken Arosia bidragit till att göra den kristna rösten hörd i samtidens kulturpolitiska debatt, där kristen tradition är en del av resonansbottnen. Hennes bakgrund som musikkritiker ger hennes texter en dimension utöver ordets; hon synliggör musikens möjligheter både som ingång till och som uttryck för en levande tro och som en brobyggare mellan kyrkan och samhället, historiskt och i samtiden. Sofia Lilly Jönssons texter präglas av kunskap, oräddhet och omutligt allvar, samt av ett vackert, personligt och tillgängligt språk. De uppfordrar till reflektion över den kristna kyrkans roll i vår tid och över spänningen mellan modernitet och tradition.

Här hittar du en tryckt version av Sofia Lillys föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 12 november 2021.

2018 Jonna Bornemark:

Genom sin forskning och undervisning, sitt författarskap och sin medverkan i media, bidrar Jonna Bornemark till fruktbara möten mellan teologi och filosofi. Hennes studier av kvinnors liv och existentiella erfarenheter i kristen mystik, av åldrande och död och havandeskap, av relationen mellan människa och djur, ger alla djup till ett offentligt samtal och låter även den kristna rösten höras. Jonna Bornemarks inlägg i samtidens frågor präglas av ett personligt anslag, ett allvar och en stor relevans för den moderna människan och för det gemensamma samhällsbygget. Jonna Bornemark är Docent och lektor vid Södertörns högskola, Stockholm.

Här hittar du en tryckt version av Jonnas föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 25 maj 2018.

2016 Joel Halldorf:

Joel Halldorf har etablerat sig som en tydlig kristen röst i samtidsdebatten. Utifrån en akademisk tillhörighet som kyrkohistoriker ger han vår tids frågor såväl teologisk analys som historisk förankring. Han är en ekumenisk skribent med ett brett verksamhetsfält; genom sin medverkan i både dags- och veckopress liksom i sociala media bidrar han till ett fruktbart möte mellan kyrka, samhälle och kultur. Joel Halldorf är Högskolelektor på Teologiska högskolan i Stockholm.

Den tryckta versionen av Joels föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 27 maj 2016 är slutsåld

2014 Jayne Svenungsson:

Jayne Svenungsson har med en stor internationell utblick bidragit till att presentera moderna teologiska strömningar för en svensk läsekrets. Hon arbetar som lärare och forskare i systematisk teologi på Teologiska högskolan i Stockholm sedan januari år 2003. I december år 2002 disputerade hon i systematisk teologi på avhandlingen Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi (Glänta, 2004, nytryck 2007). Under 2005 var Jayne Svenungsson verksam som gästforskare vid Potsdamer Universität i Tyskland. Under detta år påbörjade hon ett större historieteologiskt forskningsprojekt som under åren mynnat ut i en rad internationella artiklar (se publikationslista) samt i monografin Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling (Glänta, 2014). Sedan 2010 ingår Jayne Svenungsson i det tvärdisciplinära forskningsprogrammet ”Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness”. Programmet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och involverar ett tjugotal forskare från olika discipliner vid flera svenska lärosäten. Inom ramen för programmet fortsätter hon sin historiefilosofiska forskning, bland annat genom att undersöka den politisk-filosofiska potentialen i den messianska idén, så som den representeras av bland andra Walter Benjamin, Emmanuel Levinas och Jacques Derrida.

Hon skriver också återkommande kulturessäer och recensioner i www.dixikon.se, samt i www.svd.se/kultur/understrecket.
Här hittar du en tryckt version av Jaynes föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 5 maj 2014.