2014 Jayne Svenungsson:

Jayne Svenungsson har med en stor internationell utblick bidragit till att presentera moderna teologiska strömningar för en svensk läsekrets.

Hon arbetar som lärare och forskare i systematisk teologi på Teologiska högskolan i Stockholm sedan januari år 2003. I december år 2002 disputerade hon i systematisk teologi på avhandlingen Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi (Glänta, 2004, nytryck 2007).

Under 2005 var Jayne Svenungsson verksam som gästforskare vid Potsdamer Universität i Tyskland. Under detta år påbörjade hon ett större historieteologiskt forskningsprojekt som under åren mynnat ut i en rad internationella artiklar (se publikationslista) samt i monografin Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling (Glänta, 2014).

Sedan 2010 ingår Jayne Svenungsson i det tvärdisciplinära forskningsprogrammet ”Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness”. Programmet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och involverar ett tjugotal forskare från olika discipliner vid flera svenska lärosäten. Inom ramen för programmet fortsätter hon sin historiefilosofiska forskning, bland annat genom att undersöka den politisk-filosofiska potentialen i den messianska idén, så som den representeras av bland andra Walter Benjamin, Emmanuel Levinas och Jacques Derrida.

Hon skriver också återkommande kulturessäer och recensioner i www.dixikon.se, samt i www.svd.se/kultur/understrecket.

Här hittar du en tryckt version Jaynes föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 5 maj 2014


2016 Joel Halldorf:

Joel Halldorf har etablerat sig som en tydlig kristen röst i samtidsdebatten. Utifrån en akademisk tillhörighet som kyrkohistoriker ger han vår tids frågor såväl teologisk analys som historisk förankring. Han är en ekumenisk skribent med ett brett verksamhetsfält; genom sin medverkan i både dags- och veckopress liksom i sociala media bidrar han till ett fruktbart möte mellan kyrka, samhälle och kultur.

Joel Halldorf är Högskolelektor på Teologiska högskolan i Stockholm.

Här hittar du en tryckt version Joels föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 27 maj 2016