Riter i kriser

215 kr

Artikelnr: 9789177772286 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 160 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i serien Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 97 / 2022

Beskrivning

Beskrivning

Vilken roll spelar kyrkornas riter i krissituationer? Hur formas ritual och gudstjänst under omständigheter präglade av olyckor, pandemi, krig eller andra oförutsedda kriser på individ-, kyrko- och samhällsnivå? Dessa frågor utgör tema för årets volym av Svenskt gudstjänstliv: ”Riter i kriser.”
I årsbokens fem artiklar belyser sex författare på olika sätt såväl historiska som aktuella kriser och vad dessa inneburit för gudstjänstlivets språk, konst, musik och trosuppfattning, liksom för dess rituella praxis. Inte minst inbjuder fallstudiernas perspektiv på gudstjänstens anpassningar och fördjupade innebörd till reflektion och analys av gudstjänstlivet i vår tids stora kriser i form av världspandemi och krigsutbrott i Europa.
Sist i årsboken följer en recensionsavdelning över ny litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik.

Författare: Kia Hedell, fil. dr. i musikvetenskap, handskrifts- och musikbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek
Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, Uppsala universitet
Tornike Metreveli, fil. dr. i sociologi, postdoc Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Tymofii Brik, fil. dr. i sociologi, rektor, Kyiv School of Economics
Joseph Sverker, teol. dr., högskolelektor i systematisk teologi, EnskildaHögskolan, Stockholm
Anders Göranzon, teol. dr., generalsekreterare Svenska bibelsällskapet

Redaktionsgrupp: Ninna Edgardh, Sune Fahlgren och Mattias Lundberg
Redaktion i övrigt: Thomas Arentzen, Gabriel Bar-Sawme, Anna Minara Ciardi, Anna J. Evertsson, Stina Fallberg Sundmark, Jonas Lundblad, Mikael Löwegren