På helig mark – pilgrimen i historia och nutid

227 kr

Artikelnr: 9789175806778 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 151 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Vallfart är ett allmänreligiöst fenomen, som har studerats ingående inte minst av antropologer och sociologer, men mer sällan av teologer. I den kristna kyrkans historia har vallfart förekommit i alla tider om än i olika former. Från första början har vallfarten både sina kritiker och sina förespråkare. Under medeltiden hade den sin blomstringstid. Den kristna vallfarten blev utpräglat polycentrisk och fick därför karaktär av gigantiskt kontaktnät. Som sådant fick den en mycket stor – men ofta förbisedd – betydelse för skapandet av Europa som en kristen kulturkrets.

Reformationen innebar ett avbräck för vallfarten i de evangeliska områdena. Senare återkom den emellertid också här, till en början i internaliserad form med Bunyans Kristens resa som inspirationskälla och tanke-mönster. I våra dagar har pilgrimstrafiken blivit ett lika vanligt som svårtolkat fenomen i hela den kristna världen. En särskild fråga är naturligtvis vallfartens eventuella plats, både som tankefigur och praxis, i den evangeliska världen. Denna bok vill ge en överblick över vallfartens historia och tankeinnehåll till gagn för reflektionen över vallfartens plats också i evangeliskt kyrkoliv.