Heliga rum i dagens Sverige – SVENSKT GUDSTJÄNSTLIV 2008

176 kr

Artikelnr: 9789175805559 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 176 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i serien Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 83 / 2008

Beskrivning

Beskrivning

Vad kan man mena med ett heligt rum? Kan man tala om heligt rum? Vad gör ett rum heligt? Hur ser förhållandet mellan estetik och funktion/liturgi ut? Vilken teologi speglar det heliga rummet? Vilken kyrkosyn kan avläsas? Vilka behov svarar rummet mot? Hur förhåller sig traditionellt tänkande om kyrko- och mötesrum i Sverige till nyetablerade rörelsers tankar om vad som krävs av ett gudstjänstrum enligt deras traditioner? Präglas gudstjänstrummet av mysteriet, av predikan och sakramentsförvaltning, av bön och lovsång eller ses det som en vanlig lokal, som kan tas i anspråk för olika aktiviteter som musik, drama, dans, bjudningar och försäljning? Var går gränsen för vad man kan göra i ett rum som skall tjäna avskildhet, tillbedjan och helighet? Sådana frågor aktualiseras i denna bok. Här behandlas skilda aspekter på heliga rum i svenskkyrkliga, romersk-katolska, frikyrkliga, ortodoxa, judiska och muslimska traditioner med särskild betoning på förhållandena i Sverige. författarna Hedvig Brander Jonsson, fil. dr, docent, universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet Britt-Inger Johansson, fil. dr, docent, universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet Sune Fahlgren, teol. dr, direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem Michael Ellnemyr, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, samordnare för profilområdet Ortodox bildning och kultur vid Studieförbundet Bilda Bo Grandien, fil. dr, professor em. i konstvetenskap vid Stockholms universitet Jan Hjärpe, fil. dr, professor em. i islamologi vid Lunds universitet Göran Larsson, fil. dr, docent, bitr. universitetslektor i religionshistoria vid Göteborgs universitet